2016. október 4., kedd

Bekecs tető 2016 október 1.
Bekecs-hegy a Görgényi-havasok déli vonulatának része.  Erdélyben, Maros megye keleti részén fekszik. Északnyugatról a Nyárád völgye, délkeletről a Kis-Küküllő völgye határolja. Legmagasabb pontja, a Bekecs-tető 1080 m magasan van.


"A Bekecsnek két csúcsa van, az északi magasabb csúcsnak kopár tetejét Bekecstetőnek, északra hajló erdős részét Komjáttetőnek hivják. ....
...A Bekecs ormán jelenik meg a tél előképe kora hóval, s a tavasz kiderültével a télnek utó foszlányai is onnan tünnek el legkésőbben, a hajnal pir legelőbb ott dereng, s a nap búcsú sugarai azt aranyozzák meg legutoljára."
(Orbán Balázs)


Nyárádselye határában, a Bekecsen ünnepi megemlékezésre készülnek. Az 1916. október 4–6-án vívott csatára emlékeznek.


A Bekecs-tető leírhatatlanul szép kilátást kínál az idelátogatónak: déli irányban a Déli-Kárpátok csipkézett vonulatát is látni, északi irányban a Görgényi-havasokat.A csúcs közelében régen kápolna állott. Jelenleg a környékbeli települések összefogásából új, ökumenikus kápolna épült.


Útban a Faluerdeje síremlékhez.  


 A rendezvény első mozzanataként  a megemlékezők megkoszorúzták az első világháborúban itt elesett honvéd katonák sírját.Tisztelgés a bekecsaljai katonatemetőben nyugvó magyar honvédek és bosnyák katonák előtt.


Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –

Szép piros vitézből csak fekete csontváz.


Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
    Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…


Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
    Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.


Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
    Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!


Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
    Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.


A jelenlevők átvonulnak a Bekecs tetőre, ahol folytatódik az ünnepi rendezvény. Meredek hegyoldalon rövidítünk a kápolna irányába,Innen jól láthatóak a Nyárád mente falvai.


A kápolnától tovább kapaszkodunk a hegytetőre.Bekecs tető, 2016 október 1. (1080 méter)

A Bekecs tetején ünnepelnek és emlékeznek Nyárád-, Maros-, Kis-Küküllő mente, Sóvidék és a Kárpát-medence különböző településeiről érkezett magyarok azokra a hősökre, akik 1916 őszén helytállásukkal megállították az ellenség betörését.Az ünnepségen felvonultak a hagyományörző huszárezredek Küküllő, és Nyárádmenti huszárok.


A Barantások.


A marosvásárhelyi Magyar Királyi 23. Honvéd Határvadász-zászlóalj Hagyományőrző csoport. 


Ünnepélyes pillanat a rendezvényen, a zászlófelvonás.


A régi székely himnusz dallamára felvonták a piros-fekete lobogót. Nyugati szél lobogtatja a Székelyek "Harci zászlóját".


A köszöntő beszédek után a nyárádmagyarósi általános iskola diákjai mutatták be zenés-irodalmi műsorukat.Meggyújtották a lármafát is, amellyel minden évben valamilyen veszélyre hívják fel a politikusok  és a nagyvilág figyelmét.Szász esztendővel ezelőtt itt dörögtek az ágyúk


 Szerencsére a harc véget ért, de a küzdelem  számunkra ma is folytatódik. 
A jelenlevők átvonulnak a Körtövés-mezőre, ahol folytatódik az ünnepi rendezvény.
A Bekecs az első világháborúban magyar győzelmet hozó harcok színhelye volt.


Itt most a szokásoktól eltérően. nem vereséget gyözelmet ünnepelünk.


A felújított körtövési emlékmű mellé a székely ember jelképeként
 kopjafát is állítottak.


Történészek beszélnek a bekecsi csata eseményeiről. Oklevelek átadása, a szervezők, és támogatók munkájának elismeréséül.
Ökumenikus istentisztelet kezdődik a Hősi emlékműnél 

Koszorúznak a felújított első világháborús bekecsi honvédtemetőben.

A hat hősi halott sírkertje és koszorúi.


Folytatásként egy 1916-ban elesett ismeretlen honvéd sírjához vonultak a jelenlevők


Rövid megemlékezés következik. 
Megkoszorúzzák az új keresztel megjelőlt katonasírt. pro patria
Az ünnepség után a pihenés, szórakozás kapott szerepet, sokan sütöttek-főztek a természetben. 


Visszatérünk a kápolnához."A Bekecstető tisztásán feküdt a sz. Antal tiszteletére szentelt bekecsi kápolna, hová évenkint kétszer (sz. kereszt hetében és szept. elején) búcsúra sereglett a Szentföldnek áhitatos lakossága, mikor éneküktől viszhangzott a havasoknak most csendes magánya."

(Orbán Balázs)

 


"A kicsinyke kápolnának alapfalai még most is látszanak, annyira határozottan, hogy köríves apsisa tisztán kivehető, miről itélve, imolánk nagyon régi épület lehetett. Ez alapfalak alig egy lábnyi magasságra állanak ki a talajból, maholnap azok is eltemetődnek a földbe, mikor aztán nyomtalanul elenyészik"

(Orbán Balázs) 


A régi kápolnát Szent Antal tiszteletére építették a Bekecs-tető tisztásán.  


 Idővel annyira elhanyagolták, hogy a 18-ik századra szinte semmi nem maradt belőle. A régi tönkrement épület köveit széthordták.


Szent Kereszt néven 2011-ben új kápolnát avattak a Bekecs-tetőn.


A Szent Kereszt kápolna rendeltetése, hogy a jövőben zarándokhelyként szolgáljon a környék keresztényeinek, és egyfajta vallásos turizmus alakuljon köréje.