2014. augusztus 21., csütörtök

Küküllővár


 Erdély szépségekben bővelkedő  vidékei sorába tartozik a Görgényi havasokban eredő Kis-Küküllő völgye.


Ezen a vidéken már csendesen hömpölygő víz partjait dús növényzetű dombok kísérik. 


A távolban színfalszerűen emelkednek a magasabb hegyek.


 Egyik legszebb ponton, ahol a Küküllő erős kanyarodót csinál, egy kiugró földnyelven áll Küküllővár.


Küküllővárról 1335-ben történik először említés, bizonyosan nem sokkal később, mint ahogy felépítették.


Királyi parancsra készült; rendeltetése az volt, hogy belőle az erdélyi vajdák helyettesei igazgassák a hatalmuk alá tartozó vidéket.


Valószínű tehát, hogy a mai kastély annak a várnak a barokk stílusú maradványa, amelyről oklevelek és feljegyzések a XIV. század óta szólnak.


1462-ben Dengelegi Pongrácz János vajda zálogos címen felkérte Mátyás királytól és sajátjaként használta Küküllő-várát.


l480-90 között Hunyadi Mátyás, István moldovai vajdának, mint hűbéresének adta, aki az utódaival hosszú ideig birtokolták a várat.
Mikor aztán Péter moldovai vajda I. Ferdinándhoz pártolt, János Zsigmond elvette tőle az uradalmat. 


1538-ban János Zsigmond menyasszonyának, Izabellának kötötte le jegyajándékul. Tőle kapta meg később Martinuzzi (Fráter) György.


Martinuzzi meggyilkolása után mindaddig, amíg Erdély különállása tartott, fejedelmi birtok volt Küküllővár. 
A XVI. század derekán igen elhanyagolták, 1565-ben elromlott várként emlegetik.


1686-ban az erdélyi rendek az ifj. Apafi Mihályra ruházták a tulajdonjogot.


Apafi halála után a királyi. kincstár vette birtokba s amikor 1757-ben az erdélyi országgyűlés az összes fiskális ingatlanokat áruba bocsátotta, eladták gróf Bethlen Gábor udvari kancellárnak.A várkastélyt később testvére, gróf Bethlen Miklós szerezte meg.Bethlen Miklós ledobatta az oromfalakat, csúcsos tetőt helyeztetett az alacsonyabbá vált épületre, lépcsőházat csináltatott elébe, amely eltüntette a felvonóhíd nyomait 


1760–1769 között Bethlen Miklós áttér a katolikus hitre, és a kastély dombján Nagyboldogasszony tiszteletére egy szép kis kápolnát építtet.


 A kápolna napjainkban Dicsőszentmárton filiája.


A kápolna a mindennapi halandó számára megközelíthetetlen.


Az épület a környező talaj feltöltése folytán vesztett magasságából, hogy egykor széles árok vette körül és külső, számos melléképületet magában foglaló fal övezte.


Tömör, négyszögû, kétemeletes építmény, sarkain egy-egy terjedelmes, zömök toronnyal.  A gyanútlan látogató itt nemkívánatos személynek számít. Térfigyelő kamerák, a komor tekintetű személyzet, és kutyák  figyelték fotós tevékenységemet. 
Itt számomra valami gyanús, lehet, hogy "ÉN" ?


Az első adatokat Küküllővár településről az 1177-es pápai tizedjegyzékben találjuk, ahol még "villa Cuculiensis castri" néven jelentkezik.


1910-ben, a településnek 1767 többségben román lakosa volt, jelentős magyar és cigány kisebbséggel. 

 2002-ben Küküllővárnak 2005  lakósa volt 1075 román 473 cigány, 454 magyar és 3 német.


Egy kisebb magaslaton látható Küküllővár középkori temploma.A gótikus korban nagy átalakításokra kerül sor. Ekkor alakítják egyhajósra és építik a tiszta gótikus szentélyt.A XVII. században Bethlen István javíttatja a templomot, 1622-ben meg a tetőzetet. Ekkor a szentélyt már nem tudják megújítani és elfalazva csak a hajót használják.
A templom román kori emléke a torony homlokzatába befalazott, de belül jól kivehető két félköríves ablak és a szintén befalazott félköríves diadalív. 
 A település templomának tornyai 1060-ban épültek, amelyek átvészelték az 1241-es tatárjárást is. Annak nyomát őrzi a tetőtérben egy nagyméretű, festett tatárfej, amely a XIII. sz. végén készült.A párizsi egyetemi könyvtárban őrzött oklevél szerint Küküllőváron 1241. április 3-án ugyanis 30 000 ember pusztult el. Ha a szám túlzott is, de megközelítheti a valóságot, mert az egész vidék népe védelmet keresve ide menekülhetett. A templom román kori emléke a torony homlokzatába befalazott, de belül jól kivehető két félköríves ablak és a szintén befalazott félköríves diadalív.A jelenlegi közel 14 m magas torny téglából épült, csupán 2 hármas ablakának oszlopfejei készültek kőből.

Az első templom tornyának megtartásával a román stílus korában új hajót építenek. Az a vélemény, hogy a templom eredetileg háromhajós volt.


A gótikus szentély, mely hosszúra nyúlva a nyolcszög három oldalával zárul.
Az ablakokban megjelenik a faragott kőcsipke, más néven mérmű


A szentély csúcsíves gótikus ablak töredéke


A templomhajó és a szentély csatlakozásánál van az oszárium.
Emberi csontok az osszáriumban. A pápai tizedjegyzék szerint 1332-ben a településnek plébániatemploma van, papja, Domokos 80 dénárt fizet.


Szent István tiszteletére szentelt temploma volt, ami után Küküllővárt Szentkirálynak is nevezték. A falu középkori lakói a reformáció során reformátusok lesznek, a templommal együtt.


XIII–XIV. századi falfestmény-töredékein a feltámadt Jézus előtt hódoló Mária ismerhető fel, valamint a keresztre feszítés, és apostolok. Az orgonakarzatnál jól látható az utólag összeépített kettős torony.


Szószék koronaFaragott Úr asztala.
A templomtoronyban két harang lakik.
A régi harang 1417-ből származik.A református templom tornya, eltörpült a szomszédos román templom tornyai mellett.

Négy évvel ezelőtt tapasztalt helyzet miatt vegyes érzelmekkel távoztam Küküllővárról, de reméltem, hogy a fejlődő idegenforgalom rövidesen orvosolja a helyzetet. Időközben figyelmeztetve is voltam, hogy a település neve "Cetatea de Balta", úgy gondoltam, hogy a hiányos történelmi ismeretekkel rendelkezők számára fényképekkel is bemutatom KÜKÜLLŐVÁRT! 
Most 2014-et írunk, és Erdély egyik legszebb épített öröksége, a keresdi Bethlen várkastély felújítása 2014 augusztus 10-én elkezdődőtt. Ötven évre bízták a Szent Ferenc Alapítvány gondozására a várkastélyt azzal a feltétellel, hogy rendbe teszik a leromlott állapotban lévő ingatlant, és közhasznúvá teszik.

A témával kapcsolatosan érdekes  cikket olvastam a Népújságban,  "Küküllővári anziksz" címen Kuti Márta tollából. Néhány gondolatot érdemes idézni a cikkből, Küküllővárról!"Az utolsó, Vásárhelyen élő Haller gróftól vásárolta meg Claudiu Necşulescu, még a 90-es években a zsidvei pezsgőgyár tulajdonosa azzal a feltétellel, hogy nem változtathat a kastély kinézetén. Látogatása csupán csoportok számára, előjegyzéssel és borkóstolóval együtt lehetséges. De ki tartja majd be ezt a feltételt hosszú távon? Hát egy idegen, akinek semmi kötődése, csak a pénzt látja benne, biztos nem. Úgyhogy hosszú távon kipipálhatjuk.
Akár a paparazzók, körülszaglásztuk, fényképeztük a magas kerítéssel körülzárt, egyébként így is impozáns épületet, de bemenni nem lehetett, a kapus mint cerberus őrizte a bejáratot. A kerítés résein, testi épségünket és fényképezőgépeinkét is kockáztatva, sikerült legalább néhány fotót készítenünk a falu felett, a domboldalon fekvő, a vidékre csodálatos kilátást nyújtó várkastélyról. Azzal a benyomással maradtunk, hogy ismét kirekesztettek, de ezért már csak mi vagyunk a vétkesek.
Hogyan is sáfárkodunk visszakapott javainkkal? Jutott eszembe mindez abból az alkalomból, hogy Keresd kastélyát méltó és példamutató nagyvonalúsággal a Böjte Csaba testvér alapítványának adományozták a Bethlen család leszármazottai, amire még a román sajtó is felkapta a fejét.
Küküllővár sorsa viszont megpecsételődött az erdélyi magyar kultúra számára. A látogatók kitiltva, csak sóvárogva, messziről nézhetjük, hogy örökre elveszett számunkra, mert nem lesz még egy János király, aki visszavegye a regáti tulajdonostól."