2017. november 15., szerda

Kerci apátság, (románul Carta, németül Kertz, szászul Kierz.)


Kerc a Nagyszebent  Brassóval összekötő E68-as út mellett található a Fogarasi-havasok lábánál.Nagyszebentől 43 kilométerre fekszik. A kerci apátság alapításának idejét 1202-re teszik.Az apátságot Árpád-házi királyunk III. Béla fia, Imre herceg alapította.Az első időszakban német és francia szerzeteseket hívtak Erdélybe.Az alapító feladataikként a keresztény hit ápolásán kívül a lakósság föld- és szőlőművelésre tanítását jelölte meg.Csúcsíves bélletes főkapu vezet a tető nélküli hajóbaA főbejárat mellett áll még az egyik torony, cseréppel fedett gúlatetővel.1223-ban említették először oklevélben az apátságot.A templom és a kolostor máig megmaradt részei bizonyítják, hogy nagy létszámú szerzetesrend működött falaik között.

A tatárjárás előtti templom román stílusú volt. Ebből azonban csak a szentély koszorúpárkánya és a homlokzat kerek, egykor négykaréjú ablaka maradt meg.A régi templomból megmaradt a szentély. A település evangélikus lakói  1721-től itt tartják istentiszteleteiket.A szentélyben felállított orgona 1813-ban készült.
Zsigmond király 1398. évi oklevele szerint a magyar királyok által alapított kolostorban sok királyi ős pihen.A középkori festett sekrestye ajtó.A XIII. században készült gótikus oltár.A templom szentélye gótikus.Bordás keretboltozat fedi.Keskeny csúcsíves ablakai vannak, felettük hatkaréjos körablakkal.A 6 bordáját összefogó zárókövön lesütött szemű koronás női fej.
A zárókő a templom védőszentjét, Szűz Máriát ábrázolja.
1494-ben a szerzetesek nélkül maradt templomot Szeben javíttatja.A XVI. században a templom egy része újra rommá lesz.


 

A reformáció idején a szebeni prépostság tulajdonában volt, ekkor alakították át a romos kolostor főszentélyét és kereszthajójának egy részét a falu evangélikus templomává. A XV. század elejének pusztító török és havasalföldi betöréseit, illetve a ciszterci rend lassú kiszorulását a korszerű társadalmi intézmények sorából a kolostor többé nem tudja elviselni.


 
A tatárjárás után szinte a teljes együttest újra kellett építeni 1250-ig.

Ekkor jelent meg Erdélyben a kezdeti burgundi gotika, mely meg erőteljesen alkalmazta a román elemeket.Ugyanebben az időben, a kerci templommal egyetemben ugyanez a kora gótikus épitésmód jelent meg a Brassói  Szent Bertalan templomban.A cisztercita szerzetesrend a tizenharmadik  században  európaszerte  ezernyolcszáz templomot, monostort emelt. Több templomot és kolostort a  korabeli  Magyarországon is.
Faragott festett persely a bejáratnál.
A jelenlegi templom barok oltára.

Klasszikus többemeletes oltár, a  képekkel, oszlopokkal, és dús ornamentikával díszítve.

Az oltárkép a két apostolfejedelem, Péter és Pál kíséretében.

Az Árpád-házi királyok támogatták a szerzetesek tevékenységét.Falvakat, földbirtokokat adományoztak az apátságnak.Egy időben Felek, és Fogaras között 10 falu is tartozott hozzá
A XIV. századtól jelentős kódex-másoló műhely működött a kolostorban.
1440-ben az apátság négy plébániát kap a Barcaságban: Földvárt, Barcaszentpétert, Botfalut és Prázsmárt.A templom sok viszontagságon ment keresztül a tatárjárás után is, ezért az elhagyott kolostor helyreállítását királyi támogatás segíti.Itt láthatók a templom megmaradt kődíszítései.A védőszent jelképe, a vadrózsa-virág.Palmettás oszlopfők, a zárókövek díszítő elemei.I. Világháborús emlékoszlop.A templomhajó északi fala. 
Szent Roland  cisztercita szerzetes a déli falon.

A föld színén szemlélhető falak és épületmaradványok,
több építkezési szakasz, illetve átépítések eredményeként jöttek létre.A romokból megállapítható, hogy eredetileg torony nélkül épült háromhajós bazilika volt.Tetőszerkezete nyolc boltszakaszos, pilléres kereszthajós megoldással.
A nyolcszög alapú toronyban két harang lakik.
Az 1932-ben öntött harang.
A régi, 1786-ban öntött harang.Az apátság jelentőségét jelzik a főhajó méreteiHossza 54 méter. Szélessége 20 méter.


A templomból ma csak a szentély használható, elzárva a hajó felé egy fallal, amelyben másodlagosan elhelyezett román kori kapuzat áll.
A hajóban jelenleg első világháborús német  hősi temető található.
Keresztek és sírkővek sorakoznak.A torony csigalépcsőjének bejárata.A katonasírok látványa a toronyból.A főhajóból csak romok maradtak meg. Ezekből megállapítható, hogy csúcsíves árkádjai voltak és kerek, hatkaréjos ablakok világították meg.
Az oldalhajók a román korra jellemző félköríves rézsútos ablakokkal voltak ellátva.A kereszthajó keleti falához két-két oldalapszis csatlakozik a főszentély két oldalán.A szentély keskeny csúcsíves, és hatkaréjos körablakokkal.A kelet-nyugati irányú kolostorépület egyik hosszanti fala a támpillérekkel együtt maradt meg.Itt volt a ciszterciek legkeletibb, egyben Erdély és Fogarasföld legjelentősebb kolostora.Az 1241-es tatárjárás elpusztította az épületeket.Nagy károkat okoztak az 1432-es és 1438-as tatár betörések is.A kolostort és templomát a szorgalmas cisztercita szerzetesek mindig újjáépítették.
A középkorban a kerci apátság lett a kor egyik legnagyobb magyar egyházi épületegyüttese.
A rend építőművészete a XII-XIII. század fordulóján a romanikából a gótikába átvezető, ún. burgundi gótikus stílust alakított ki.A kolostor falai között szigorú rend uralkodott.Ez  a rend a XV. század második felétől lazulni kezdett.Mátyás király figyelmeztetése után sem javult a helyzet a kolostorban.A király 1474-ben megszüntette az apátságot.
 Birtokait, jószágait a nagyszebeni prépostságnak adományozta.Kolostorának egy része, itt emeletnyi magasan áll.
A templom mellett áll a legrégebbi erdélyi szász paplak,
még  1495-ben  építették  a kolostor  omladékaiból.A kerci templom és kolostor a korai gótika első erőteljes jelentkezése volt Erdélyben. Hatása határozott művészeti kört teremtett az erdélyi templom építésben. (Brassó, Prázsmár, Szászhermány, Földvár Halmágy, Radna, Szék, Bálványosváralja, Szászsebes, stb.)

 

1 megjegyzés:

  1. Ha Koszovo-Rigómező Szerbia bölcsúje, akkor Eezen az alapon Erdély mi? Csoda, hogy megvan és nem esettáldozatul a falurombolással.

    Vinczer Péter

    áldozatul a falurombolással.
    Vinczer Péter

    VálaszTörlés